Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuk Gelişimi Bölümü , 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suça itilmiş çocuklar ile hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirebilen,  tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan Çocuk Gelişimcisi yetiştirmektedir. Bu programdan mezun olanlar çeşitli özel ve kamu kurumlarında Çocuk Gelişimcisi olarak görev yapmaktadırlar. Toplumun temelini oluşturan çocukların farklı alanlardaki gelişimlerini ortaya koymak ve her yönden desteklemek, ailelere ve eğitimcilere bu konuda rehberlik etmek, uygun eğitim programlarının oluşturulabilmesi açısından gerekli yönlendirmeleri yapmak ve toplumu bilinçlendirmek gibi önemli görevleri üstlenen Çocuk Gelişimciler; her yönden sağlıklı, başarılı bireylerden oluşan, çağdaş ve bilinçli bir toplum için önemli rol oynamaktadırlar. Aileye ve çocuğa ilişkin sorunların giderek artması ve çeşitlenmesi, Çocuk Gelişimi alanının önemini giderek daha fazla ortaya koymaktadır.

Çocuk Gelişimi programından öğrenciler, çocukların tüm gelişim alanlarında gelişim düzeylerini belirleme, gelişim düzeylerine uygun programlar hazırlama ve çevre düzenlemesi yapma, çocuğun farklı alanlardaki gelişimlerini takip etme ve yeni düzenlemeler yapma ve eğitim programları hazırlama, ailelere, çocuk gelişimi alanında hizmet veren kişilere, kurum ve kuruluşlara alanla ilgili danışmanlık verme ve işbirliği yapma, toplumu bu konularda bilinçlendirme ve çocuk – aile ile ilgili disiplinlerle koordinasyon kurma çalışma formasyonu ile donatılmış olarak mezun olmaktadırlar.

Çocuk Gelişimi Lisans Programından mezun olabilmek için programda belirtilen dersler ve mezuniyet tezinden ve stajdan başarılı olunması  ve  152 kredinin alınması zorunludur.

Çocuk Gelişimi öğretim programı içerisinde altıncı yarıyılın bitiminde gerçekleştirilmesi planlanan yaz stajı öğrencinin çocuk gelişimi ile ilgili mesleki bilgiyi yaparak ve yaşayarak öğrenmesini sağlamayı amaçlamaktadır.  Staj; bölüm öğretim üyeleri ve yardımcılarının denetimi altında alanda uygulanır. Üçüncü yılın sonunda öğrencilerden sağlık ocakları, ana-çocuk sağlığı merkezleri, hastaneler, halk eğitim merkezleri, okul öncesi eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, psikolojik danışma ve rehberlik merkezleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarda altı hafta süreyle yaz stajı yapmaları istenmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerin üç yıl boyunca almış oldukları mesleki bilgileri kullanarak uygulama imkanına sahip olmaları, bu yolla aldıkları teorik bilgileri pekiştirmeleri ve dördüncü yılda alacakları derslerle ilgili olarak yapacakları diğer uygulamalara bir temel oluşturmaları amaçlanmaktadır.
Programdan mezun olanlara “Çocuk Gelişimci” unvanı verilmektedir.


Misyon

0-18 yaş grubu çocukların gelişimlerini destekleyecek nitelikte çocuk gelişimcisi yetiştirmek, alanla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara danışmanlık, yayın ve araştırma hizmetleri sunmak, çocuk, aile, eğitimci ve toplumla ilgili çağdaş yaklaşımlar kullanılarak projeler geliştirmek, üretmek ve bu projeleri yaygınlaştırmaktır.


Vizyon

Teorik içerikli dersler aracılığıyla öğrencilerin farklı özellikteki çocukların gelişimsel özellikleri, değerlendirme yöntem ve teknikleri ile destek çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.


Amaç

Çocuk Gelişimi Bölümü’nün amacı; 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu çocuklar ile hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini veözbakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan Çocuk Gelişimcisi yetiştirmektir.


Mezunların Mesleki Profili

Çocuk gelişimciler ,Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nda, Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında, Sağlık Bakanlığı Aile Sağlığı Merkezlerinde ve hastanelerde, Çocuk hastaneleri ve hastane okullarında, Adalet Bakanlığı’na bağlı çocuk mahkemelerinde ve eğitim evlerinde,Milli Eğitim Bakanlığı; Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nde, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, Halk Eğitim Merkezlerinde, Talim Terbiye Genel Kurulu’nda, Anaokullarında, Özel eğitim, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, Radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik programlarının ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde, Çocuk tiyatrolarında ve çocuk filmlerinde, Çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında, Eğitsel oyuncak üretiminde, UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda, Sivil Toplum Örgütlerinde uzman, danışman, kurucu, idareci, denetimci olarak görev yapmaktadır.


 Çocuk Gelişimi Bölümü Hedefleri

Çocuk gelişimi bölümü lisans programı kapsamında öğrencilerin;

 • Çocukların gelişimsel özellikleri ve gereksinimleri konusunda bilgi sahibi olmalarını,
 • Çocuk gelişimi alanında gerekli olan temel bilgilere eğitim ve öğretim araçları ve kaynaklara ulaşmalarını,
 • Tipik ve atipik gelişim gösteren çocuğa sahip olan ailelerin gereksinimlerinin farkında olma ve çocuğu değerlendirirken bu durumu göz önüne almalarını,
 • Çocuk gelişimi alanı ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahip olmalarını,
 • Çocukların motor, bilişsel, dil, sosyal-duygusal ve duyusal gelişim alanlarını kapsayan gelişimsel değerlendirme yapmalarını,
 • Gelişimsel sorunları analiz ederek, gerekli durumlarda müdahalelerde bulunmalarını,
 • İlgili alanlardaki uzmanlarla trans-disipliner çalışmalar yürütmelerini,
 • Çocuğun gelişim düzeyine uygun eğitim ortamlarını düzenlemelerini,
 • Ailelere yönelik eğitim programı hazırlama ve uygulamalarını,
 • Özel gereksinimi olan çocuklara yönelik eğitim programı hazırlama ve uygulamalarını,
 • Gerekli durumlarda bireysel ya da grup halinde çalışmalarını,
 • Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılabilmelerini,
 • Yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlayarak, uygulama yapabilmenin yanı sıra süreci izleyip değerlendirme yapabilmelerini desteklemek hedeflenmiştir.